Thêm 144 đường, phố được đặt tên

THỨ BẢY, 15/01/2022 11:58:17

Ngày 13.1, UBND tỉnh đã quyết định đồng ý đặt tên, tăng chiều dài cho các đường, phố trên địa bàn TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Bình Giang, Gia Lộc.


Huyện Gia Lộc sẽ có 10 phố được đặt tên theo quyết định của UBND tỉnh

Theo đó, có 138 phố, 6 đường ở các địa phương trên được đặt tên, 8 đường được tăng chiều dài.

TP Hải Dương có nhiều đường phố mới được đặt tên nhất với 79 đường và 4 đường được tăng chiều dài. Trong đó, khu đô thị Tân Phú Hưng có 22 phố được đặt tên, phường Thạch Khôi 19 phố, phường Tứ Minh 14 phố, phường Tân Bình 7 phố...

TP Chí Linh đặt tên 1 đường, 34 phố, kéo dài 1 phố. Huyện Gia Lộc đặt tên 10 phố, kéo dài 2 đường. Huyện Bình Giang đặt tên 12 phố, 5 đường. Thị xã Kinh Môn đặt tên 3 phố, kéo dài 1 phố.

Các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm gắn biển tên các đường, phố trong thời hạn 30 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Trong số 138 phố, 6 đường được đặt tên lần này hầu hết là lấy tên các nhân vật lịch sử quân sự, văn hóa, danh nhân văn hóa, văn nghệ sĩ nổi tiếng, có công trạng với đất nước và Hải Dương.

TIẾN HUY