Cảm nhận về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

THỨ BA, 22/02/2022 12:40:01

Các bài viết của Tổng Bí thư với lời lẽ dung dị, dễ hiểu, có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là vấn đề được Đảng ta đặc biệt quan tâm, nhất là từ khi bước vào công cuộc đổi mới đất nước.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành giúp người đọc có thể cảm nhận rõ hơn những vấn đề này.

Với tư duy hết sức rõ ràng, cụ thể, cách trình bày mạch lạc, dễ hiểu, cuốn sách góp phần nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cuốn sách thể hiện rõ quan điểm, sự kiên định con đường Đảng, nhân dân ta đã chọn. Tổng Bí thư khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ  quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đây chính là nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, “không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

Một cảm nhận nữa là nội dung cuốn sách thể hiện rõ ràng sự chỉ đạo định hướng hoạt động của cơ quan Nhà nước. Tổng Bí thư chỉ rõ Quốc hội trong nhiệm kỳ mới: “Cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp xác đáng, khả thi”... Đối với Chính phủ: “Tiếp  tục  đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa,... xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp...”.

Quan tâm phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư chỉ ra sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Coi trọng văn hóa trong quá trình xây dựng đất nước, Tổng Bí thư khẳng định: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Quan tâm công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư nêu rõ: Chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc dân tộc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đó là mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”.

Các bài viết của Tổng Bí thư với lời lẽ dung dị, dễ hiểu, có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổng Bí thư đã đặt ra nhiều câu hỏi lớn và từng bước lý giải từng câu hỏi đó bằng những lập luận sắc bén, bằng trí tuệ và sự kiên định của người chiến sĩ cộng sản.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LƯƠNG ANH TẾ
Trưởng Ban Đại diện Người cao tuổi tỉnh
nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh