Đừng để lặp lại những hạn chế kéo dài trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

THỨ BA, 20/09/2022 09:28:38

Gần đây, nhiều cấp ủy đảng trong tỉnh đã quan tâm kiểm tra, giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra thiếu sót, hạn chế, vi phạm trong công tác này.

Cuối tháng 6 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy có thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, trong đó nêu kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và một đồng chí Bí thư Huyện ủy. Theo kết quả giám sát, bên cạnh những ưu điểm, trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư của đảng viên, công dân còn một số hạn chế, thiếu sót, có vụ việc chưa bảo đảm thời gian giải quyết theo quy định. UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót; chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả với UBKT Tỉnh ủy.

Những hạn chế được phát hiện qua kiểm tra, giám sát như trên không là cá biệt. Cũng liên quan tới công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, ngày 15.7.2022, Tỉnh ủy đã có Kết luận số 162-KL/TU về cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết luận này đã nêu ra những hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của một số ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, thủ trưởng ngành. 

Cụ thể, việc phổ biến, quán triệt, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị  số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị hiệu quả còn hạn chế. Trong công tác tiếp công dân định kỳ và tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, có đơn vị thực hiện chưa đầy đủ theo kế hoạch. Một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị còn thường xuyên ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo còn hạn chế. Việc cập nhật, sử dụng phần mềm theo dõi quản lý đơn thư và giải quyết KNTC chưa được chú trọng. Có tình trạng thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư ở một số xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa đúng quy định.

Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót nêu trên là do công tác lãnh đạo, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của cấp ủy, chính quyền một số địa phương, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giải quyết KNTC chưa cao. Một số cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có thời gian thực hiện giãn cách đã ảnh hưởng đến công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng chuyển đơn thư KNTC vòng vo từ cấp dưới lên cấp trên và ngược lại, né tránh trách nhiệm giải quyết. Một số quyết định, kết luận giải quyết KNTC chưa khách quan, công tâm, giải quyết không đầy đủ, thậm chí giải quyết sai, nhất là ở cấp cơ sở. 

Trong các hạn chế nêu trên, không ít hạn chế đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ ra nhiều lần song chậm khắc phục, để kéo dài, là một nguyên nhân dẫn tới đơn thư vượt cấp, không được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân, làm tốn kém công sức, thời gian giải quyết.

Để khắc phục các hạn chế này, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong tiếp công dân, giải quyết KNTC đã nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận số 162-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chú ý thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trong Chỉ thị số 35-CT/TW là “Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước; lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác”. Nếu kiên quyết thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ tạo chuyển biến tích cực. 

Những năm gần đây, một số cấp ủy chưa quan tâm kiểm tra, giám sát công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Có những cán bộ vi phạm trong công tác này song chưa bị xử lý hoặc xử lý còn hình thức. Một số cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy chưa ban hành được quy định về tiếp nhận, xử lý đơn KNTC. Những hạn chế này cần sớm được khắc phục, giải quyết.
TUẤN NGUYÊN (Ninh Giang)