Củng cố các tổ chức cơ sở đảng chưa vững mạnh

THỨ NĂM, 16/06/2022 08:03:36

Các cấp ủy đảng trong tỉnh cần thường xuyên rà soát, có biện pháp cụ thể để đưa các tổ chức cơ sở đảng thuộc diện hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ phải phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ban Chấp hành Trung ương nhận định thời gian qua bên cạnh kết quả, ưu điểm đạt được thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

Nhận định trên của Trung ương cũng đúng tình hình thực tế tại Hải Dương. Thời gian qua, một bộ phận nhỏ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh chưa thực sự vững mạnh. Năm 2021, toàn tỉnh có 55 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 8,2% tổng số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại. 

Chỉ tính riêng số tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn thì kết quả xếp loại như sau: năm 2021 có 21 tổ chức hoàn thành nhiệm vụ; năm 2020 có 1 tổ chức bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (trực thuộc Huyện ủy Bình Giang) và 25 tổ chức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2019, 27 tổ chức cơ sở đảng cấp xã xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2018 có 1 tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ (khi đó trực thuộc Huyện ủy Kinh Môn) và 36 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Các tổ chức cơ sở đảng bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ do nhiều nguyên nhân như không lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ; nội bộ mất đoàn kết, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; có đảng viên bị xử lý kỷ luật; phong trào xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh chưa hiệu quả… Ở những nơi này, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình còn thấp; không phát hiện được vi phạm, khuyết điểm, thậm chí khi thấy có vi phạm nhưng không xử lý hoặc giải quyết chậm trễ.

Các tổ chức cơ sở đảng chưa vững mạnh ảnh hưởng xấu tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nơi nào chi bộ, đảng bộ cơ sở còn hạn chế nhiều mặt thì nơi ấy thường trì trệ, chậm phát triển. Bài học ở các nơi từng là điểm nóng của tỉnh trước đây như chợ Đọ (Ninh Giang), khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền (Cẩm Giàng), khu công nghiệp Lai Vu (Kim Thành), chợ Cuối (Gia Lộc)… đã cho thấy điều đó.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm đúng đắn: Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh thì cần chú trọng kiện toàn, củng cố các tổ chức cơ sở đảng chưa vững mạnh. Các cấp ủy đảng trong tỉnh cần thường xuyên rà soát, có biện pháp cụ thể để đưa các tổ chức cơ sở đảng thuộc diện hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ phải phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Cần xác định rõ các nguyên nhân dẫn tới hạn chế để từ đó đề ra biện pháp phù hợp, nhất là phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng. Quan tâm thực hiện 4 nhiệm vụ, giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã được Hội nghị Trung ương 5 xác định là: Đổi mới, hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, gắn với việc kiên quyết sàng lọc đảng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn…

NINH TUÂN