Luận điệu xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng

THỨ BẢY, 22/01/2022 13:57:10

Mới đây, trên một số trang mạng phản động, các phần tử cơ hội chính trị đã đăng bài viết “Làm sao để cán bộ không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng”.

Chúng đưa ra luận điệu phản động cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lực tuyệt đối, nên các quan chức cộng sản Việt Nam đứng trên pháp luật và ngoài pháp luật… Và tham nhũng được sinh ra từ bản chất của đảng, chế độ”. Tất cả các luận điệu đó nhằm lợi dụng hoạt động tiếp xúc cử tri của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, cũng như những ý kiến phát biểu chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua để bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Như chúng ta đều biết, trên thế giới, tham nhũng là hiện tượng ra đời và gắn liền với sự tồn tại, phát triển của nhà nước. Mỗi khi đội ngũ cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất, quyền lực nhà nước bị tha hóa thì những kẻ tham nhũng trở thành thế lực thao túng đời sống xã hội. Hiện nay, tính chất, mức độ, loại hình tham nhũng ở mỗi quốc gia, mỗi khu vực là rất khác nhau và phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, chế độ chính trị và sự quản lý của Nhà nước.

Ở Việt Nam, ngay từ những ngày đầu xây dựng chế độ mới, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí. Vì vậy, trong nhiều thập niên, tệ tham nhũng, lãng phí được kiểm soát hiệu quả. Những năm gần đây, do tác động của mặt trái kinh tế thị trường và nhiều nguyên nhân khác, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức gây bức xúc xã hội và là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Do vậy, Đảng ta đã đặc biệt quan tâm tăng cường về tổ chức và cơ chế, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, ngành, từ Trung ương đến cơ sở. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức ở bất cứ cấp nào, lĩnh vực nào và nghiêm trị những kẻ tham nhũng, kể cả người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng cũng phải bị xử lý về trách nhiệm theo pháp luật và Điều lệ Đảng.

Hiện nay, chúng ta đã có Luật Phòng chống tham nhũng và đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ tháng 8.2006. Trong tất cả các kỳ đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị luôn xác định phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Những âm mưu cố tình xuyên tạc sự thật, tuyên truyền, chống phá quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là hoàn toàn sai trái, với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động.

NGUYỄN THANH