Triển khai nhanh các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 vào cuộc sống

THỨ TƯ, 10/08/2022 07:58:33

Đối với từng cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua 4 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Ngày 21.7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết trên. Tham gia học tập tại các điểm cầu gồm các đồng chí cấp ủy các cấp trong toàn Đảng. Với thời lượng học tập 1,5 ngày, nghe 4 chuyên đề, tham gia truyền đạt nghị quyết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. 

Đây là các nghị quyết quan trọng, bàn và đưa ra quyết nghị về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong các lĩnh vực quyết định thực hiện thắng lợi đường lối Đại hội XIII của Đảng, thúc đẩy sự phát triển đất nước một cách bền vững. Cho nên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đã bố trí thời lượng học dài hơn, nhằm cho cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên có điều kiện nghiên cứu sâu, nắm chắc, hiểu đúng, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết.  

Để bảo đảm cho các nghị quyết nhanh đi vào cuộc sống, giải quyết được những vấn đề đặt ra của thực tiễn mà các nghị quyết đã đề cập và quyết nghị, thiết nghĩ cấp ủy các cấp phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện một cách cụ thể, phù hợp.

Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, đúng đối tượng, coi trọng áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Về nội dung khi quán triệt cần tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong nghị quyết. Tổ chức thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách dân chủ, nội dung cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ. Tiến hành tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo quần chúng nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết. Đồng thời, chú ý phê phán, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, bóp méo, lợi dụng kích động chống phá; uốn nắn những nhận thức lệch lạc. 

Đối với đảng viên ở cơ sở, nhất là đảng viên ở các xã, phường, thị trấn cần nghiên cứu một cách nghiêm túc, nắm chắc, hiểu đúng để tuyên truyền cho nhân dân và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết. Bởi vì, nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 thể hiện quan điểm, mục tiêu, giải pháp những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến địa bàn xã, phường, thị trấn. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 của Đảng đã đưa ra 4 nghị quyết rất quan trọng, rất trúng, rất đúng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân mong đợi và ủng hộ. Tuy nhiên để các nghị quyết này nhanh đi vào cuộc sống thì khâu quyết định là tổ chức thực hiện. Nhân dân kỳ vọng nghị quyết sẽ được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
 
ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN (TP Hải Dương)