[Đồ họa] Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh

THỨ NĂM, 23/12/2021 11:38:46

Người dân đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh theo hướng dẫn dưới đây.