Hỗ trợ 80 tỷ đồng cho 4 huyện xây dựng nông thôn mới

THỨ NĂM, 09/07/2020 22:09:33

UBND tỉnh vừa quyết định hỗ trợ các huyện Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ và Ninh Giang, mỗi địa phương 20 tỷ đồng để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND các huyện có trách nhiệm phân bổ chi tiết cho từng công trình. Việc phân bổ kinh phí cho các dự án phải tập trung, không cào bằng, ưu tiên hỗ trợ công trình đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, công trình đang triển khai nhưng khó khăn về vốn; các công trình, dự án để bảo đảm về đích nông thôn mới đúng kế hoạch.

4 huyện trên đều chưa đạt tiêu chí quy hoạch và y tế- văn hóa- giáo dục; các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang và Kim Thành còn thiếu cả tiêu chí môi trường.

PV