Phấn đấu hoàn thiện hồ sơ 4 huyện nông thôn mới trước ngày 30.11

THỨ HAI, 13/07/2020 11:11:49

UBND tỉnh vừa yêu cầu các huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ, Kim Thành và Ninh Giang đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới (NTM).

Các huyện thành lập đoàn đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí, thời gian xong trước ngày 31.7. Sau khi công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và lấy ý kiến nhân dân, UBND các huyện tổ chức họp, bỏ phiếu kết quả xây dựng NTM, hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.9.

Đối với các đoàn thể tổ chức thẩm tra kết quả xây dựng NTM của các huyện, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5.10.

UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các quy trình công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, lấy ý kiến của các cấp, các ngành và nhân dân đối với kết quả xây dựng NTM của 4 huyện trên. UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá, bỏ phiếu kết quả xây dựng NTM của các huyện. Nếu có từ 90% ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và nhân dân 4 huyện trở lên đồng ý thì hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30.11.
PV