22 dự án được phân bổ vốn ngân sách trung ương

THỨ SÁU, 01/10/2021 08:57:04

Ngày 30.9, UBND tỉnh thông báo danh mục dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, tổng vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 phân bổ cho các dự án trên địa bàn tỉnh là hơn 3.643 tỷ đồng. Trong đó, có 20 dự án được phân bổ chi tiết trên 3.233 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương, nguồn vốn trong nước; 2 dự án được phân bổ chi tiết hơn 409,7 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương, nguồn vốn nước ngoài (ODA). UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án được phân bổ vốn ngân sách trung ương có trách nhiệm rà soát, tổ chức lập và trình thẩm định, quyết định đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư dự án để làm căn cứ phân bổ kế hoạch vốn hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Theo văn bản số 6222/BKHĐT-TH ngày 16.9.2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Hải Dương không có dự án nào phải rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư và không có dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương.

PV