Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt

THỨ BA, 07/12/2021 07:00:34

Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh có tờ trình về việc chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua việc chuyển 3,96 ha rừng đặc dụng tại khoảnh 8+9+11, tiểu khu 10 thuộc xã Lê Lợi (TP Chí Linh) sang rừng sản xuất. Chuyển 3,99 ha rừng phòng hộ tại lô 5, khoảnh 3, tiểu khu 2 thuộc xã Hoàng Hoa Thám (TP Chí Linh) sang rừng đặc dụng.

UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh thông qua việc thực hiện chuyển gần 5,0684 ha rừng sản xuất sang mục đích khác, bao gồm: 1,106 ha rừng sản xuất tại lô 2,5, khoảnh 9, tiểu khu 10 và 3,9624 ha rừng sản xuất tại khoảnh 8+9+11, tiểu khu 10 thuộc xã Lê Lợi (TP Chí Linh).

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với quốc lộ 37 (Chí Linh), đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12.7.2021.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác. Chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt có trách nhiệm tổ chức trồng rừng thay thế theo quy định.
PV