GRDP năm 2022 của Hải Dương ước tăng 9,06%

THỨ NĂM, 01/12/2022 15:40:40

Năm 2022, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước tăng 9,06% (kế hoạch năm tăng từ 10% trở lên). Năm 2021, GRDP trên địa bàn tỉnh Hải Dương tăng 8,6%.

>>> Tất cả vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương
>>>
Kết nạp đảng viên chỉ đạt 87,9% chỉ tiêu

Đó là thông tin nêu trong báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, trình tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Theo báo cáo, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá năm 2010) ước tăng 3,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,8%; dịch vụ tăng 8,4%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch nhanh sang ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP có sự chuyển dịch tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 87.200 tỷ đồng, tăng 14,1%. Giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 11,45 triệu USD, tăng 16,1%; hàng hoá nhập khẩu 8,655 triệu USD, tăng 13,8%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2022 ước đạt 53.100 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2021, bằng 31,7% so với GRDP (kế hoạch năm 35%). 

Trong năm, Hải Dương đã hợp tác đầu tư 3 công trình giao thông kết nối liên tỉnh; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; hoàn thành phê duyệt quy hoạch 10/12 đơn vị hành chính cấp huyện...

Năm 2022, tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/16 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

PV