Hỗ trợ mở rộng diện tích cây vụ đông hằng năm

THỨ BA, 21/09/2021 12:45:46

Để khuyến khích mở rộng diện tích cây vụ đông, UBND tỉnh đã quyết định hằng năm sẽ hỗ trợ khoảng 500 ha cây vụ đông tăng thêm ở các địa phương, mỗi ha 4 triệu đồng.

Tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 10 tỷ đồng.

Mức hỗ trợ này được đưa ra theo Đề án "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030" của UBND tỉnh. Các doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX, trang trại, cá nhân chỉ được hỗ trợ khi trồng cây vụ đông theo quy trình an toàn, phù hợp thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
 
TRẦN HIỀN