Nam Sách hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích đất 03 dự án khu công nghiệp An Phát 1

THỨ NĂM, 30/12/2021 10:30:36

Đây là 5 hộ dân cuối cùng có diện tích đất 03 của dự án đã được thu hồi.

Huyện Nam Sách vừa thực hiện việc cưỡng chế thu hồi hơn 9.000m2 đất 03 của 5 hộ dân ở xã Quốc Tuấn do không chấp nhận phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Phát 1. 

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Phát 1 thu hồi đất 03 của 1.855 hộ, trong đó, xã An Bình có 1.356 hộ, xã Quốc Tuấn có 373 hộ và xã An Lâm có 126 hộ.

Ngoài diện tích đất 03 liên quan đến người dân đã được thu hồi, hiện nay, huyện và các xã An Bình, Quốc Tuấn đang tập trung chỉ đạo, hỗ trợ người dân di dời hơn 200 phần mộ nằm trong khu vực của dự án ra chỗ mới.

DT