Thu ngân sách năm 2022 tỉnh Hải Dương ước tăng 30%

THỨ SÁU, 02/12/2022 07:00:00

Tổng thu ngân sách toàn tỉnh Hải Dương năm 2022 ước đạt gần 19.315 tỷ đồng, tăng 30% so với dự toán năm.

>>> GRDP năm 2022 của Hải Dương ước tăng 9,06%
>>> Tất cả vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương
>>> 
Kết nạp đảng viên chỉ đạt 87,9% chỉ tiêu

13/16 khoản thu hoàn thành và vượt mức

Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, kế hoạch tài chính-ngân sách 3 năm 2023-2025, tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2022 ước đạt gần 19.315 tỷ đồng, đạt 130% so với dự toán giao (ngân sách địa phương được hưởng hơn 15.343 tỷ đồng).

Trong đó, thu nội địa ước đạt 16.424 tỷ đồng, đạt 133% dự toán giao, bằng 89% so với thực hiện năm 2021, bao gồm: Thu tiền sử dụng đất ước đạt 4.721,5 tỷ đồng (tăng 1.521,5 tỷ đồng); thu xổ số kiến thiết ước đạt 36 tỷ đồng (tăng 8 tỷ đồng); thu thường xuyên ước đạt 11.666,5 tỷ đồng (tăng 2.581,5 tỷ đồng).

Thu huy động đóng góp và thu đền bù khi nhà nước thu hồi đất ước đạt 130 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 2.761 tỷ đồng, bằng 110% dự toán (tương ứng tăng thu 260,87 tỷ đồng), bằng 111% so với thực hiện năm 2021.

Hải Dương có 13 trong tổng số 16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đầu năm. Một số khoản thu vượt cao dự toán năm là thu tiền sử dụng đất ước thực hiện được 4.721,5 tỷ đồng, đạt 148% dự toán năm (tăng thu 1.521,5 tỷ đồng), bằng 86% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do dư địa của các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2021 nộp sang đầu năm 2022. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất đang có xu thế giảm dần, trong đó 6 tháng đầu năm thu 2.817 tỷ đồng (bình quân thu được 470 tỷ đồng/tháng), 6 tháng cuối năm dự kiến chỉ thu được 1.904 tỷ đồng (binh quân thu 317 tỷ đồng/tháng).  

Thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia ước thực hiện 30,2 tỷ đồng, bằng 201% dự toán năm (tăng thu 15,2 tỷ đồng), bằng 192% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do các đơn vị đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên và chia cổ tức, nộp cao hơn cùng kỳ năm trước.

Thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước thực hiện được 4.495 tỷ đồng, bằng 145% dự toán năm (tăng 1.400 tỷ đồng), bằng 101% so với cùng kỷ năm trước. Nguyên nhân tăng thu chủ yếu do Công ty TNHH Ford Việt Nam tiêu thụ sản lượng và nộp cao hơn so với cùng kỳ năm trước (công ty ước nộp cả năm được 2.100 tỷ đồng, bằng 135% so với cùng kỳ năm trước). Một số doanh nghiệp phát sinh nộp thuế cao hơn cùng kỳ năm trước như: Công ty TNHH Công nghiệp Oriental Sports Việt Nam ước nộp cả năm nay được 106 tỷ, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2021; Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam ước nộp cao hơn so với cùng kỳ (năm 2022 ước nộp 71 tỷ, gấp 7,8 lần so với cùng kỳ năm trước); Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương đã phát điện thương phẩm, ước số nộp 398 tỷ đồng, bằng 127% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ước thực hiện 2.988 tỷ đồng, bằng 129% dự toán năm (tăng 663 tỷ đồng), bằng 77% so với cùng kỳ năm trước…

3 khoản hụt thu

Cùng với 13 trong tổng số 16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đầu năm, Hải Dương có 3 khoản bị hụt thu.  

Các khoản hụt thu so với dự toán đầu năm gồm: Thuế bảo vệ môi trường thu ước thực hiện được 718 tỷ đồng, đạt 80% dự toán năm (hụt thu 182 tỷ đồng), bằng 73% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giảm thuế suất thuế bảo vệ môi trường và số nộp ngân sách của Công ty CP Vật tư xăng dầu Hải Dương giảm do phân bổ nộp về Hải Phòng.

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương ước thực hiện 100 tỷ đồng, đạt 87% dự toán năm (hụt thu 15 tỷ đồng), bằng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước được 527 tỷ đồng, bằng 81% dự toán năm (hụt thu 120 tỷ đồng), bằng 76% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp trọng điểm phát sinh và nộp thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại ước nộp 60 tỷ đồng, bằng 28% so với cùng kỳ năm trước do tổ máy 6 của dây chuyền 2 bị hỏng, chưa sửa chữa nên sản lượng phát điện thấp.

Thu ngân sách năm 2023 tiếp tục còn rủi ro, khó khăn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định thu ngân sách năm 2023 tiếp tục còn rủi ro và khó khăn. Năm 2023, Trung ương giao Hải Dương dự toán thu ngân sách nhà nước 17.655 tỷ đồng, bằng 119% so với dự toán năm 2022. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là 16.317,805 tỷ đồng, bằng 105% so với năm 2022.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, xây dựng phương án bảo đảm thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 hợp lý, chủ động, linh hoạt xử lý trong trường hợp thu ngân sách cấp mình, đơn vị mình giảm so với dự toán được giao.

PV