Trình tự thu hồi đất

THỨ NĂM, 16/09/2021 16:03:48

Theo quy định tại điều 66 Luật Đất đai năm 2013, chỉ có UBND cấp huyện hoặc cấp tỉnh mới có thẩm quyền thu hồi đất.

Thu hồi đất được hiểu là trường hợp Nhà nước ra quyết định thu lại quyền sử dụng đất của gia đình, cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đang thuộc quyền sử dụng đất của người khác nếu người này có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng đất.

Không phải trường hợp nào Nhà nước cũng có thể tự lấy đất từ phía người dân. Theo quy định tại điều 16 và từ điều 61 đến điều 65 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước chỉ được thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội hoặc vì lợi ích quốc gia công cộng; thu hồi đất do người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật hoặc do việc sử dụng đất có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người. Theo quy định tại điều 66 Luật Đất đai năm 2013, chỉ có UBND cấp huyện hoặc cấp tỉnh mới có thẩm quyền thu hồi đất.

Trình tự thu hồi đất gồm 6 bước:

Bước 1: Thông báo thu hồi đất: UBND cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.

Bước 2: Ra quyết định thu hồi đất. UBND cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn. UBND cấp huyện thu hồi đất đối với gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Bước 3: Kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất. Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Bước 4: Lấy ý kiến, lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bước 5: Quyết định phê duyệt và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bước 6: Tổ chức chi trả bồi thường.

Theo quy định tại điều 93 Luật Đất đai, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

BẢO LONG (tổng hợp)