Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương hoạt động từ ngày 1.6

THỨ BA, 24/05/2022 15:48:03

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có 12 chi nhánh tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương được thành lập trên cơ sở hợp nhất văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Văn phòng đăng ký (VPĐK) đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất VPĐK quyền sử dụng đất tỉnh và VPĐK quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố. VPĐK đất đai tỉnh sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1.6.2022.

VPĐK đất đai tỉnh có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
PHAN ANH