Tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 130.000 đoàn viên thanh niên

THỨ HAI, 26/09/2022 12:30:28

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn Hải Dương đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho gần 130.000 lượt đoàn viên thanh niên.

Các cấp bộ đoàn đã phối hợp tổ chức 137 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hơn 15.800 thanh niên nông thôn.

Để có được kết quả trên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai hiệu quả Đề án "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019-2025". Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp như: "Ngày hội việc làm"; "Ngày hội tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm"; "Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp". Đến hết tháng 9.2022, tổ chức đoàn đã đứng ra tín chấp cho thanh niên vay 247,9 tỷ đồng để phát triển kinh tế, học tập.
THIÊN DI