Công ty TNHH Long Hải được phép xả nước thải vào nguồn nước

THỨ HAI, 25/06/2018 08:12:22

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Long Hải thực hiện tốt chế độ quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải...

Công ty TNHH Long Hải vừa được UBND tỉnh cho phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng lớn nhất là 150 m3/ngày đêm.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Long Hải thực hiện tốt chế độ quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải theo tần suất quan trắc và các thông số quan trắc quy định trong nội dung đề án bảo vệ môi trường đã được duyệt; vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm nước thải sau khi xử lý và thải vào nguồn tiếp nhận đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Thường xuyên báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải theo quy định.
VT