​Kim Thành còn 4 xã chưa được xử lý rác thải tập trung

THỨ BA, 17/08/2021 11:23:28

4 xã là Tam Kỳ, Đồng Cẩm, Liên Hòa và Đại Đức chưa được vận chuyển rác thải xử lý tại nhà máy xử lý rác thải tập trung của tỉnh.

Các bãi rác của các địa phương này đã lấp đầy trên 90%.

Để giải quyết khó khăn trong thu gom, vận chuyển rác thải, huyện Kim Thành đang phối hợp các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính thẩm định phương án cho các xã này được vận chuyển rác thải về nhà máy xử lý rác thải tập trung của tỉnh.
PV