Nhiều UBND cấp xã chưa báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2021

THỨ TƯ, 26/01/2022 18:51:51

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, việc thống kê đất đai năm 2021 của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu.

Đến nay còn nhiều địa phương trên địa bàn thị xã Kinh Môn; các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách; TP Chí Linh và TP Hải Dương chưa báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2021 về UBND cấp huyện.

Theo quy định, UBND cấp xã phải hoàn thành, báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2021 về UBND cấp huyện trước ngày 16.1.2022. UBND cấp huyện hoàn thành, báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2021 về UBND tỉnh trước ngày 1.2.2022 và UBND tỉnh hoàn thành, báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16.2.2022.

Việc thống kê đất đai hằng năm nhằm mục đích giúp các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai nắm bắt kịp thời, thường xuyên tình hình sử dụng và những biến động về đất đai. Cung cấp thông tin, số liệu làm căn cứ cho công tác lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai và xây dựng niên giám thống kê các cấp. Hoạt động này giúp cơ quan chức năng đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất...
 
PHAN ANH