[Video] "Săn" lươn đồng

THỨ HAI, 26/09/2022 15:24:24

Cứ 4 giờ 30 sáng, ông Nguyễn Quang Nhung ở xã An Bình (Nam Sách) lại chuẩn bị đồ nghề, lên đường đi thu hoạch rọ lươn.