​Hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp còn thấp

THỨ HAI, 18/10/2021 13:35:15

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hải Dương hiện có 360 HTX nông nghiệp với tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản 262,8 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận của các HTX đạt 7,92 tỷ đồng/năm, bình quân 1 HTX chỉ tăng 11 triệu đồng/năm so với năm 2013. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong HTX chỉ đạt khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, tăng 0,9 triệu đồng so với năm 2013.

Sau khi các HTX thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX 2012, hoạt động của nhiều HTX đã có đổi mới nhưng lợi nhuận vẫn chưa cao; nhiều HTX nông nghiệp hoạt động không hiệu quả, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh.
KHÁNH HÒA