Phấn đấu giá trị sản xuất đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 210 triệu đồng/ha

THỨ HAI, 24/01/2022 11:33:03

Đó là mục tiêu trong kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp sẽ tập trung vào 2 nhiệm vụ chính là cơ cấu theo nhóm sản phẩm và theo từng lĩnh vực. Theo đó, ngành nông nghiệp sẽ thực hiện cơ cấu lại theo định hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện đổi mới phương thức tổ chức sản xuất; đổi mới chất lượng sản phẩm theo hướng tiêu chuẩn; nghiên cứu thị trường tiêu thụ; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số...

Để thực hiện được mục tiêu này, các ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ như quy hoạch các khu, vùng sản xuất nông nghiệp, nhất là những diện tích nông nghiệp cho năng suất cao; hoàn thiện phương án phòng chống lũ, phát triển đê điều kết hợp phát triển giao thông nhằm hoàn thiện cơ chế sử dụng bãi sông. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, cơ giới hóa...
PV