Hỗ trợ sản xuất lúa tập trung

THỨ NĂM, 21/06/2018 20:28:10

Vụ mùa năm nay, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ các vùng sản xuất lúa tập trung.

Vùng mới xây dựng được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha, diện tích hỗ trợ tối đa là 1.000 ha. Tỉnh duy trì hỗ trợ 1,6 triệu đồng/ha cho 1.817 ha lúa đã được quy vùng sản xuất tập trung từ các vụ trước. Các vùng gieo cấy tập trung được hỗ trợ phải sử dụng giống lúa nằm trong cơ cấu giống của tỉnh và có doanh nghiệp cam kết thu mua tối thiểu 50% sản lượng sau thu hoạch.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ diện tích được nhận hỗ trợ theo nhu cầu của từng địa phương và đôn đốc thực hiện quy vùng theo đúng kế hoạch.
NGUYỄN MƠ