Ít nhất 70% số hộ đồng ý mới được phép chuyển đổi đất lúa

THỨ BA, 30/10/2018 10:40:40

UBND tỉnh quy định các địa phương phải quy vùng chuyển đổi với quy mô tối thiểu 5 ha/vùng và ít nhất 70% số hộ dân trong vùng đồng ý mới được phép chuyển đổi.

Để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi từ đất lúa sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm và trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản, đồng thời tránh chuyển đổi tự phát, tràn lan, UBND tỉnh quy định các địa phương phải quy vùng chuyển đổi với quy mô tối thiểu 5 ha/vùng và ít nhất 70% số hộ dân trong vùng đồng ý mới được phép chuyển đổi. UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp tuyên truyền nông dân chuyển đổi theo định hướng của tỉnh, chỉ nên trồng hoặc nuôi một loại nông sản, thủy sản tại một vùng để sản xuất, tiêu thụ thuận tiện.

Theo kế hoạch, năm 2018, toàn tỉnh sẽ chuyển đổi 1.960 ha đất trồng lúa. Trong đó chuyển gần 1.200 ha sang trồng cây lâu năm, hơn 600 ha sang cây hằng năm, còn lại là trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản.
NM