Trung tâm Khuyến nông tỉnh khảo nghiệm 9 giống lúa mới

THỨ SÁU, 02/03/2018 23:52:37

Vụ chiêm xuân năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng 24 mô hình khảo nghiệm giống lúa mới tại Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Bình Giang, Thanh Hà, Thanh Miện và thị xã Chí Linh.

Dựa trên điều kiện sản xuất của từng địa phương, trung tâm lựa chọn 9 giống lúa mới để gieo cấy gồm DQ11, QR1, Tiền Hải 01, DDT100, ĐT120, Hoàng Phát 03, GPS9, TBR279 và Hòa Bình 06. Đây đều là các giống lúa ngắn ngày, được chọn tạo phù hợp với tình hình thời tiết vụ chiêm xuân.

Các giống lúa được sản xuất thử với quy mô từ 0,1 - 2 ha/mô hình. Sau khi thu hoạch, trung tâm sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả. Những giống lúa tốt sẽ tiếp tục được khảo nghiệm với diện tích lớn hơn ở vụ tiếp theo.
NGUYỄN MƠ