Tập trung đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trong thời gian diễn ra Đại hội XIII

THỨ TƯ, 20/01/2021 12:28:46

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh yêu cầu các thành viên BCĐ tỉnh và BCĐ 35 cấp huyện đẩy mạnh chia sẻ thông tin chính thống liên quan đến Đại hội XIII; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc...

Ban Chỉ đạo (BCĐ) bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 tỉnh) yêu cầu các thành viên BCĐ tỉnh và BCĐ 35 các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các nguồn tán phát thông tin xấu độc trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh chia sẻ thông tin chính thống liên quan đến Đại hội XIII; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá và báo cáo vụ việc, tình huống phức tạp về BCĐ 35 tỉnh để xử lý, không để bị động bất ngờ.

Năm 2020, Tổ cộng tác viên 35 của tỉnh đã cùng với các cộng tác viên 35, lực lượng 47 trong cả nước, lực lượng cộng tác viên trong tỉnh xóa nhiều bài viết có nội dung xấu độc, góp phần làm thất bại các âm mưu, hoạt động phản động của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội. Các lực lượng đã phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu gỡ bỏ bài viết đối với 43 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật; 2 trường hợp đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân; 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm chế độ; 4 trường hợp chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước...
 
HẠO NHIÊN