Xây dựng, cung cấp 100% thủ tục hành chính lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

THỨ NĂM, 13/05/2021 14:45:19

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương trong năm 2021.

Kế hoạch có nhiệm vụ xây dựng, cung cấp đầy đủ 100% TTHC đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thường xuyên rà soát, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình. Nâng cấp hệ thống "một cửa điện tử" và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng quy định về tiêu chí, chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định. Kết nối Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công/hệ thống thông tin "một cửa điện tử" cấp bộ qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh, đáp ứng chức năng đăng nhập một lần và tích hợp đồng bộ trạng thái xử lý của tất cả hồ sơ TTHC.

Kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thanh toán đáp ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công nghệ/hệ thống thông tin "một cửa điện tử" cấp bộ và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo kết quả định kỳ về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25 hằng tháng. 

BẢO LONG