120 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3

THỨ HAI, 26/09/2022 12:15:04

Sáng 26.9, tại Trung đoàn 125, Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh Hải Dương khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khoá 42 năm 2022 cho đối tượng 3.


Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Đây là lớp bồi dưỡng cho đối tượng 3 đầu tiên trong năm 2022.

Trong thời gian từ 26.9-11.10, 120 học viên là trưởng, phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương, Chủ tịch HĐND, UBND, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã, hiệu trưởng, hiệu phó các Trường THPT được học tập, nghiên cứu 20 chuyên đề.

Các chuyên đề tập trung về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; những vấn đề cơ bản của Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; luyện tập bắn súng ngắn K54 bài 1B...

Kết thúc khoá học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch.

PV