5 trường hợp xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp

THỨ SÁU, 21/01/2022 19:30:34

Ngày 20.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND quy định công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.


Thanh tra Sở Tư pháp làm công tác tham mưu, xây dựng quy định công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh​

Thanh tra Sở Tư pháp làm công tác tham mưu, xây dựng quy định công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh quy định rõ 5 trường hợp xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng.

Hồ sơ vụ việc xử phạt VPHC thuộc một trong các trường hợp sau đây được xác định là có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức, bao gồm: VPHC có tổ chức hoặc có đối tượng bị đề nghị áp dụng từ 2 tình tiết tăng nặng trở lên; vụ việc phải tổ chức định giá hoặc giám định tang vật, phương tiện VPHC làm căn cứ để ra quyết định xử phạt hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; VPHC bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt quy định tại điểm c và d khoản 1 điều 21 Luật Xử lý VPHC năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung bằng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC năm 2020; vụ việc thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm b, c khoản 1 điều 66 Luật Xử lý VPHC hoặc vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến để xử phạt VPHC; vụ việc liên quan đến 2 ngành, lĩnh vực trở lên.

Trước đó, Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh chỉ xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng bao gồm tất cả hồ sơ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định xử phạt VPHC, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND cũng quy định rõ hơn về thẩm quyền kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt VPHC. 

Về trình tự kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt VPHC, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá hồ sơ thuộc thẩm quyền ra quyết định xử phạt VPHC, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện VPHC, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND tỉnh; Phòng Tư pháp kiểm tra, đánh giá hồ sơ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện. Các trường hợp còn lại, cơ quan làm hồ sơ xử phạt VPHC cử cán bộ, công chức khác ngoài người làm hồ sơ tự kiểm tra, đánh giá các tài liệu trong hồ sơ.

PHẠM TUYẾT