75 dự án đầu tư công kéo dài thời gian thực hiện là những dự án nào?

THỨ BA, 28/03/2023 16:15:30

HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.