Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký bảo đảm

THỨ BA, 07/02/2023 21:00:15

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, có 5 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm được ban hành, 9 thủ tục bị bãi bỏ.

UBND tỉnh vừa quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ của lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp.

Trong đó, ban hành 5 thủ tục hành chính mới gồm: đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xoá đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất.

9 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm cũng được bãi bỏ.
 
PV