Chiều 1.12, khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

THỨ NĂM, 01/12/2022 08:46:30

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII dự kiến làm việc trong 1,5 ngày và bế mạc vào chiều 2.12.

Chiều 1.12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 13.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kết quả cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị; các quy định nêu gương của Đảng và thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU, ngày 20.10.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nói đi đôi với làm. 

Cũng tại hội nghị này, Tỉnh ủy sẽ thảo luận, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15.11.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII dự kiến làm việc trong 1,5 ngày và bế mạc vào chiều 2.12.
HOÀNG BIÊN