Công bố quyết định thành lập Phòng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

THỨ SÁU, 31/03/2023 22:30:14

Việc thành lập Phòng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý tại Sở Khoa học và Công nghệ.


Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Phòng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Chiều 31.3, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương công bố quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Phòng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng từ ngày 1.4.

Phòng được thành lập trên cơ sở giải thể Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Sau khi thành lập, Phòng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thực hiện 10 chức năng, nhiệm vụ, giảm 6 chức năng, nhiệm vụ so với trước đây. Một số chức năng, nhiệm vụ chính như nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị Giám đốc sở trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn Hải Dương. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Nhân dịp này, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ đã giải thể Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và thành lập Chi bộ Phòng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, gồm 5  đảng viên.
PV
>>>Hải Dương giải thể Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng