Đại hội đại biểu Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới

THỨ NĂM, 23/06/2022 17:01:02

Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào tháng 11 tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh diễn ra sáng 23.6

Chủ đề của đại hội là: Tăng cường xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả hoạt động của liên hiệp; phát huy dân chủ, chủ động, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội dự kiến tập trung tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2017-2022; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2027 phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Những nội dung trên có tại hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh diễn ra sáng 23.6.

Để chuẩn bị cho đại hội diễn ra thành công, trong tháng 6, các hội thành viên gửi báo cáo tổng kết, từ tháng 7-9 tổ chức thảo luận, xin ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện. Tháng 9 tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và in ấn văn kiện đại hội...

PV