Hải Dương ban hành Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất

THỨ HAI, 27/03/2023 19:49:00

HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023.