Kinh Môn chọn cải cách hành chính là nhiệm vụ đột phá năm 2023

THỨ BẢY, 18/03/2023 16:09:23

Kinh Môn phấn đấu nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.


Bí thư Thị uỷ Kinh Môn Sái Thị Yến tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong cải cách hành chính năm 2022 tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023, ngày 17.3

Năm 2023, thị xã Kinh Môn chọn cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ đột phá. Thị xã quyết tâm phấn đấu nâng cao hiệu quả CCHC, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Thị xã xác định 37 nhiệm vụ và 54 hoạt động gắn với sản phẩm cụ thể và thời gian hoàn thành, giao nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì kết hợp cơ quan chuyên môn có trách nhiệm triển khai nghiêm túc Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong CCHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ. Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2022, các phòng chuyên môn, các xã, phường lựa chọn đăng ký công việc đột phá nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Đối với các xã, phường thuộc nhóm hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2022 phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân nhằm khắc phục những hạn chế, hoàn thành xong trước ngày 31.3.

Năm 2022, thị xã Kinh Môn xếp thứ 4 trong tỉnh về chỉ số CCHC. Nhiều lĩnh vực nòng cốt trong CCHC đạt chỉ số khá cao như: công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số...

BẢO THANH