Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh thông qua 24 nghị quyết quan trọng

THỨ TƯ, 08/12/2021 11:16:33

Sáng 8.12, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua 24 nghị quyết quan trọng.

>>> Quyết tâm cao nhất, cam kết hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra​

Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp
Đó là các nghị quyết về:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

2. Quyết định chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn TP Chí Linh.

3. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn TP Chí Linh.

4. Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

5. Ban hành quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

6. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2022.

7. Phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022.

8. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2020.

9. Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế.

10. Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.

11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24.12.2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

12. Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương.

13. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24.12.2020 của HĐND tỉnh quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

14. Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng được tiếp nhận vào Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương.

15. Phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2030.

16. Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2022.

17. Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

18. Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

19. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13.12.2019 của HĐND tỉnh Hải Dương.

20. Việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực.

21. Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

22. Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022.

23. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022.

24. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII.
PV