Những trường hợp người lao động được tạm ứng tiền lương

THỨ HAI, 29/08/2022 05:45:00

Hỏi: Tôi muốn hỏi người sử dụng lao động bắt buộc phải tạm ứng tiền lương cho người lao động trong những trường hợp nào?

THU HỒNG (Gia Lộc)

Trả lời: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động bắt buộc phải tạm ứng tiền lương cho người lao động trong các trường hợp sau:

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, khoán mà công việc phải làm trong nhiều tháng. Hằng tháng, người lao động được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

- Người lao động được tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ một tuần trở lên nhưng tối đa không quá một tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng. Riêng người lao động nhập ngũ thì không được tạm ứng tiền lương.

- Người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ hằng năm.

- Trong thời gian người lao động bị tạm đình chỉ công việc thì được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, pháp luật chỉ quy định người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương cho nhân viên trong một số trường hợp nhất định. Nếu không thuộc các trường hợp này, việc tạm ứng tiền lương được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động và nếu người sử dụng lao động từ chối thì cũng không trái quy định pháp luật.