Thủ tục kiến nghị xóa bỏ quy hoạch "treo"

THỨ TƯ, 07/09/2022 13:41:49

Trên địa bàn tỉnh hiện nay, đặc biệt là tại TP Hải Dương có nhiều quy hoạch "treo" ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống người dân.

Theo khoản 8, điều 49, Luật Đất đai năm 2013, diện tích đất nằm trong quy hoạch đất hằng năm cấp huyện đã công bố phải thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng mà hết 3 năm không có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phải điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch.

Như vậy, sau 3 năm kể từ khi có công bố quy hoạch sử dụng đất hằng năm mà không thực hiện kế hoạch sử dụng đất thì được gọi là đất quy hoạch "treo".

Để có thể được xóa dự án "treo", người dân cần nộp đơn kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước đây đã phê duyệt quy hoạch đó để yêu cầu hủy bỏ dự án "treo" hoặc có phương án giải quyết hợp lý với đất quy hoạch "treo" này. Theo đó, thẩm quyền ra quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện.

UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3, điều 62 của luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện.

Trường hợp sau khi khiếu nại mà không có sự thay đổi từ phía cơ quan đó thì người sử dụng đất không bị hạn chế quyền theo quy định tại điều 49, Luật Đất đai năm 2013 và có quyền của người sử dụng đất theo quy định của luật về quy hoạch "treo".
KT (tổng hợp)