Nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa cho người dân

THỨ BA, 07/02/2023 09:18:54

Hải Dương phấn đấu có từ 70% - 80% số người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 do UBND tỉnh vừa ban hành, Hải Dương phấn đấu có từ 70% - 80% số người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 100% đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hoá - Thể thao; đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà thiếu nhi; đơn vị hành chính cấp xã có Trung tâm Văn hoá - Thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Để đạt các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp như: Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII; thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19.8.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về “Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”... Tăng cường xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Hải Dương; nâng cao chất lượng và giá trị đạo đức, lối sống gia đình trong tình hình mới.
 
PV