Quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa ở nông thôn, trong doanh nghiệp

THỨ TƯ, 26/01/2022 18:32:39

Hội nghị đã thảo luận đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; 100% số đại biểu nhất trí công nhận 193 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục.


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào khẳng định năm qua mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng phong trào này vẫn được duy trì và đổi mới phù hợp với điều kiện dịch bệnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành trong năm 2022 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung về xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phù hợp với những thay đổi của cuộc sống hiện nay. Ban Chỉ đạo các cấp chủ động tham mưu tỉnh thực hiện nhiều chương trình để phát huy những nét đẹp riêng của văn hóa xứ Đông và con người Hải Dương. Ban Chỉ đạo các địa phương sớm nghiên cứu các biện pháp tuyên truyền để thay đổi một số phong tục, tập quán cho phù hợp với điều kiện hiện nay.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2022, các địa phương và các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa tại các vùng nông thôn, doanh nghiệp; lành mạnh hoá việc cưới, việc tang; rà soát lại đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở để bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ. Các địa phương xác định từng công trình cụ thể về văn hóa để đưa vào kế hoạch, chương trình đầu tư công, tích cực xã hội hóa làm các công trình văn hóa thiết thực góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân Hải Dương…

Năm 2021, thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Tỷ lệ thôn, khu dân cư có nhà văn hóa chiếm gần 88%; gần 85% số thôn, khu dân cư có sân thể thao. Năm 2021, toàn tỉnh có hơn 91% số gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Toàn tỉnh có thêm 1.304 làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa và 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 1.459 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Toàn tỉnh có hơn 87% số hương ước, quy ước được UBND cấp huyện công nhận…

HẢI MINH