Phấn đấu 95% số xã, phường, thị trấn duy trì mô hình phòng chống bạo lực gia đình

THỨ SÁU, 30/09/2022 17:37:54

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành.


Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cẩm Giàng tổ chức tập huấn cho cán bộ hội cơ sở về phòng chống bạo lực gia đình (ảnh cơ sở cung cấp)

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh vừa phê duyệt.

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 95% số xã, phường, thị trấn duy trì mô hình phòng chống BLGĐ; trên 70% số người có nguy cơ bị BLGĐ được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó BLGĐ; 40% số hộ tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống BLGĐ do UBND cấp xã tổ chức tại các thôn, khu dân cư; 95% số người bị BLGĐ khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe; 90% số huyện, thị xã, thành phố có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống BLGĐ tại cộng đồng...

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh sẽ rà soát, hoàn thiện chính sách về phòng chống BLGĐ; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch; xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa BLGĐ; tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông phòng chống BLGĐ; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng chống BLGĐ ở các cấp, ngành; tích cực kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống BLGĐ...

VIỆT QUỲNH