Tứ Kỳ: 41 mô hình, câu lạc bộ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

THỨ BA, 15/06/2021 21:45:27

Hội Phụ nữ các xã, thị trấn của huyện Tứ Kỳ có 41 mô hình, câu lạc bộ thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3sạch” với 2.045 thành viên tham gia.

Các mô hình, câu lạc bộ hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như giảm tệ nạn xã hội, giảm hộ nghèo, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học...

Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện chủ động rà soát gia đình không đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động để phân công giúp đỡ. Tùy từng đối tượng, các hội viên được giúp đỡ ngày công, con giống, tiền mặt, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng...

HQ