Hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ

THỨ BẢY, 11/06/2022 06:06:13

Thời gian qua, hầu hết cán bộ được luân chuyển trong tỉnh đều phát huy năng lực công tác, góp phần tích cực giúp các địa phương, đơn vị ổn định tổ chức bộ máy, tạo chuyển biến thực hiện các nhiệm vụ chính trị và được cán bộ, đảng viên đồng tình, ghi nhận.


TP Chí Linh hiện có 84,2% số xã, phường có 1 trong 3 chức danh không phải người địa phương. Trong ảnh: Lãnh đạo Thành ủy Chí Linh trao các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ vào tháng 4.2022

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ trong tỉnh được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nhằm đào tạo toàn diện cán bộ, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công việc.

Nghiêm túc

Thời gian qua, Tỉnh ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn yêu cầu công tác luân chuyển cán bộ phải đổi mới, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Công tác luân chuyển cán bộ đã bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn. Luân chuyển cán bộ cũng được kết hợp với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị toàn tỉnh; gắn kết chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không phải người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Quy trình luân chuyển cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và tạo được sự đồng thuận cao giữa nơi cán bộ đi và nơi cán bộ đến. 

Từ tháng 10.2017 (thời điểm triển khai thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7.10.2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ) đến hết năm 2021, toàn tỉnh luân chuyển, điều động 19 cán bộ từ tỉnh về cấp huyện, trong đó luân chuyển về giữ chức bí thư cấp ủy 9 đồng chí; giữ chức phó bí thư cấp ủy 6 đồng chí và giữ chức chủ tịch UBND cấp huyện 4 đồng chí. 14 cán bộ cấp huyện được luân chuyển, điều động về tỉnh; 28 cán bộ được điều động, luân chuyển giữa các sở, ban, ngành. Đối với cấp huyện, có 41 cán bộ luân chuyển về cấp xã, 27 cán bộ luân chuyển từ cấp xã lên cấp huyện và 228 cán bộ luân chuyển từ cấp xã này sang cấp xã khác...

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết qua theo dõi đánh giá cán bộ hằng năm, hầu hết cán bộ được luân chuyển đều phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực công tác góp phần tích cực giúp các địa phương, đơn vị ổn định tổ chức bộ máy, tạo chuyển biến thực hiện các nhiệm vụ chính trị và được cán bộ, đảng viên đồng tình, ghi nhận. Sau thời gian được rèn luyện, trong tỉnh đã có nhiều cán bộ được đề bạt giữ chức vụ cao hơn và theo đúng quy hoạch. Xếp loại hằng năm, 100% số cán bộ được điều động, luân chuyển ở các cấp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Hiện 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có 1 trong 3 chức danh trong thường trực cấp ủy không phải là người địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (thứ nhất từ trái sang) kiểm tra công tác phòng chống dịch trong doanh nghiệp tại địa phương (ảnh tư liệu)        

Nhiều đổi mới

Thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2030, công tác điều động, luân chuyển cán bộ trong tỉnh tiếp tục được chú trọng, có nhiều đổi mới. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ trong tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, có từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các địa phương đã quyết liệt thực hiện công tác điều động, luân chuyển để đạt và vượt các mục tiêu Đề án 02 đặt ra. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được gắn chặt với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã không phải người địa phương. Điển hình như huyện Tứ Kỳ gần đây đã điều động 8 đồng chí lãnh đạo giữa 6 xã trong huyện. Huyện hiện có 6 xã có Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND xã không phải người địa phương; 2 xã có Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã không phải người địa phương (đạt 34,7%). Gần đây, TP Chí Linh đã điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử 21 cán bộ từ thành phố về cơ sở; luân chuyển 3 lãnh đạo giữa các xã, phường. Hiện thành phố có 16 trong tổng số 19 xã, phường (chiếm 84,2%) có 1 trong 3 chức danh không phải người địa phương. Đồng chí Nguyễn Hồ Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Chí Linh cho biết: "Công tác điều động, luân chuyển cán bộ vừa góp phần đào tạo cán bộ, vừa giúp các chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố sớm được triển khai thực hiện ở cơ sở. Công tác ở cơ sở, cán bộ được điều động, luân chuyển cũng kịp thời phát hiện, kiến nghị những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để thành phố chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn".

Đối với cấp tỉnh, từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tiến hành rà soát và thực hiện luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gắn với thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ (từ 8 năm trở lên) tại cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luân chuyển 1 đồng chí từ tỉnh về huyện và 1 đồng chí từ huyện về tỉnh; thực hiện luân chuyển ngang 4 đồng chí khi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên 8 năm. Việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ trong cơ quan được phân công làm công tác nhân sự hoặc theo dõi công tác cán bộ tại một địa bàn, lĩnh vực đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp cũng được thực hiện nghiêm túc. Hiện 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (trừ Ninh Giang) có 1 trong 3 chức danh trong thường trực cấp ủy không phải là người địa phương; 5 trong 12 bí thư cấp ủy cấp huyện (đạt 41,7%) không là người địa phương...

Theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn, hiện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung quy định về luân chuyển cán bộ theo đúng tinh thần Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28.4.2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Công tác luân chuyển cán bộ sẽ tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để đây là công việc xuyên suốt, hiệu quả, góp phần xây dựng những thế hệ cán bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển.

HOÀNG BIÊN