Không rơi vào bẫy suy thoái

THỨ BA, 15/11/2022 12:01:12

Cán bộ, đảng viên cần kiên định với lập trường hệ tư tưởng của Đảng để không ai bị rơi vào cái bẫy suy thoái, chuyển hóa do các thế lực thù địch bày ra...

Ca ngợi, tán dương những giá trị bề nổi, hào nhoáng của xã hội tư bản để làm đối trọng hạ thấp, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những phương thức, thủ đoạn đang được các thế lực thù địch ráo riết thực hiện. Bằng phương pháp lập ngôn so sánh, đối sánh, ám chỉ... thông qua phát ngôn của những đối tượng có tư tưởng cực đoan, bất mãn, họ hướng lái xã hội theo lối sống thực dụng, bàng quan với khát vọng quốc gia, dân tộc...

Thời gian gần đây, việc xuất bản, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Tác phẩm này được giới học giả, chuyên gia và dư luận bạn đọc trong nước, quốc tế đánh giá cao. Bằng tư duy khoa học và cách diễn đạt khúc chiết, dễ hiểu, tác phẩm của người lãnh đạo cao nhất Đảng ta trở thành cẩm nang học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, trí thức, độc giả, góp phần giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân củng cố niềm tin vững chắc vào con đường đi lên CNXH của dân tộc ta.
Tranh minh họa
Ở chiều đối lập, các thế lực thù địch thông qua không gian mạng, đã tìm cách xuyên tạc, hạ thấp tác phẩm của Tổng Bí thư Đảng ta nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Với cách lập ngôn như đã dẫn ở trên, họ bám vào những thành tựu văn minh công nghiệp, tô hồng, đánh bóng, tâng bốc những giá trị bề nổi, hào nhoáng của xã hội tư bản. Họ tìm cách khoét sâu vào những hạn chế, khuyết điểm và những sai lầm của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo đất nước, ngắt ý, chẻ chữ nhằm “dìm hàng”, bóp méo, bôi đen bức tranh xã hội Việt Nam.

Vừa qua, khi diễn ra Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng với cách lập ngôn đó, nhiều phương tiện truyền thông phát tiếng Việt ở phương Tây và tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội đã lộng ngôn phê phán, chỉ trích học thuyết của Chủ nghĩa Mác-Lênin, hạ bệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc, kích động mối quan hệ láng giềng Việt Nam-Trung Quốc. “Lỗi thời”, “lạc hậu”, “phi thực tiễn’, “tụt hậu”, “độc đoán”, “bảo thủ”, “lệ thuộc”... là những từ ngữ được họ sử dụng nhằm quy kết con đường mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn là “sai lầm”, “sụp hố”...

Cần thấy rằng, mục tiêu và những nội dung các thế lực thù địch áp dụng để chống phá cách mạng Việt Nam, nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” là không thay đổi. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng thường xuyên điều chỉnh phương thức các chiến dịch tuyên truyền, sử dụng thủ đoạn tinh vi, bám vào các sự kiện theo dòng chủ lưu để ngụy tạo luận điểm, luận cứ, luận chứng, lấy giả làm thật nhằm thực hiện mưu đồ đen tối. Đáng tiếc là những thứ như “bối bòng bong” ấy lại được một bộ phận trí thức, người nổi tiếng có tư tưởng cực đoan rước về nhà, trưng bày lòe loẹt ở tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Nếu cán bộ, đảng viên và công chúng thiếu cái nhìn biện chứng, khách quan, toàn diện sẽ dễ bị dẫn dụ...

Trong tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện tốt hơn nữa các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng... 

Từ thực tiễn lãnh đạo đất nước, Đảng ta ngày càng vũ trang đầy đủ, đồng bộ về lý luận, nguyên tắc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho mọi cán bộ, đảng viên. Đó là thứ vũ khí sắc bén, vững chắc để củng cố trận địa tư tưởng của Đảng từ gốc, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các  thế lực thù địch. Cán bộ, đảng viên cần kiên định với lập trường hệ tư tưởng của Đảng để không ai bị rơi vào cái bẫy suy thoái, chuyển hóa do các thế lực thù địch bày ra...
PHAN TÙNG SƠN