Kiểm tra 8 sở, ngành và 6 huyện, thị xã về cải cách hành chính

THỨ BA, 20/09/2022 16:03:31

Theo kế hoạch, trong tháng 10 tới, 2 đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của UBND tỉnh sẽ kiểm tra tại 8 sở, ngành và 6 huyện, thị xã (mỗi huyện, thị xã kiểm tra 2 UBND cấp xã).


Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận "một cửa" xã Đồng Tâm, Ninh Giang (ảnh tư liệu)
 
Nội dung kiểm tra về toàn bộ công tác CCHC, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Điểm mới năm nay là ngoài kiểm tra trực tiếp theo kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đoàn kiểm tra có thể kiểm tra đột xuất tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương; các địa điểm giải quyết thủ tục hành chính, địa điểm tiếp công dân, các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc hoặc phối hợp UBND cấp huyện, cấp xã kiểm tra tại địa điểm khác có liên quan.
HÀ VY