Sở Kế hoạch và Đầu tư bãi bỏ 7 thủ tục hành chính

THỨ NĂM, 20/01/2022 22:30:00

UBND tỉnh vừa ra quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, bãi bỏ 7  thủ tục hành chính (TTHC) gồm 3 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội là: Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ; thủ tục cung cấp thông tin, bản sao báo cáo đánh giá tác động xã hội và văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ; thông báo tiếp nhận tài trợ, viện trợ. 4 thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu gồm: danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất; thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất; thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất; thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất.

TTHC đã được công bố chuẩn hóa vẫn giữ nguyên gồm 101 TTHC cấp tỉnh, 18 TTHC cấp huyện; 6 TTHC sửa đổi thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp HTX.  Danh mục TTHC công bố chuẩn hóa gồm: 14 TTHC (trong đó 11 TTHC cấp tỉnh, 3 TTHC cấp xã).

PV