Soi rọi vào thực tiễn, khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc

CHỦ NHẬT, 21/11/2021 13:38:19

Bài viết của Tổng Bí thư truyền cảm hứng cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và kiên định con đường mà Đảng ta, đất nước ta đã chọn.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông qua bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ hơn về những thành tựu phát triển của đất nước sau 35 năm đổi mới.

Những luận điểm khoa học, sáng rõ trong bài viết như soi rọi vào thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời hiệu triệu tất cả các tầng lớp nhân dân tiếp tục tin tưởng, đồng hành, đóng góp mạnh mẽ hơn vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Tập trung phát triển bền vững, toàn diện

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, bài viết đã củng cố vững chắc tình cảm, nhận thức chính trị, niềm tin to lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đối với Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; là tư tưởng chỉ đạo, kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Chúng tôi rất tâm đắc với một trong những khâu đột phá được bài viết nêu là: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện tốt hơn nữa các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng," Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết.

Để cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, nhất là coi trọng kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thành ủy Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, tập trung khắc phục một số hạn chế, yếu kém trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ các cấp ủy đảng, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết Thành ủy Hà Nội tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng các cấp, bảo đảm tất cả các loại hình tổ chức đảng đều có quy chế, quy định đánh giá, phân loại tổ chức đảng theo tiêu chí định lượng và quy trình khoa học, kết quả đánh giá đúng thực chất; tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lấy chuyển biến từ cơ sở làm mục tiêu và thước đo kết quả công tác xây dựng Đảng, nhất là những địa bàn xung yếu, vùng xa trung tâm, ở các đảng bộ, chi bộ yếu kém. Trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố, có nhiều đơn thư, dư luận phản ánh tiêu cực.

Đây là những cơ sở quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, để tiếp tục tập trung xây dựng một Thủ đô phát triển bền vững, toàn diện, có chất lượng cuộc sống cao, xứng đáng với mong đợi, niềm tin và hy vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến

Khơi dậy khát vọng vươn lên của cả dân tộc

Trong bài viết, Tổng Bí thư chỉ rõ: "Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;... con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển."

Những quan điểm trên là mục tiêu xuyên suốt của Đảng ta trong các giai đoạn cách mạng. Thực tiễn cũng chứng minh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội; đặc biệt, thường xuyên chú trọng đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, quyết định để phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như: Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020...

Thạc sỹ Trần Hoài Nam, Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Sơn La cho rằng từ thực tiễn của tỉnh Sơn La và một số địa phương khu vực Tây Bắc, trong giai đoạn hiện nay, để đạt được các mục tiêu đề ra, bên cạnh những thuận lợi, nước ta cũng đang gặp những thách thức không nhỏ. Trong đó, mức độ phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc; khoảng cách về thu nhập, điều kiện sống và mức độ thụ hưởng giữa khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng, miền khác trong cả nước chưa có nhiều cải thiện.

Những thách thức này đòi hỏi Đảng, Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách mang tính "dài hơi" hơn, có trọng tâm, trọng điểm, để đầu tư nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển đồng bộ, toàn diện.

"Chúng ta cần nhận thức sâu sắc, đại đoàn kết các dân tộc có ý nghĩa, vị trí chiến lược quan trọng, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, nhưng cũng rất cấp bách và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bởi lẽ đó, Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục xây dựng và ban hành chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo hướng toàn diện, bền vững; phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng vượt khó vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số," Thạc sỹ Trần Hoài Nam nhấn mạnh.

Cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, tăng cường nguồn tín dụng ưu đãi đối với các dự án tạo sinh kế cho đồng bào; đa dạng hóa và xã hội hóa nguồn lực, trong đó, nguồn lực nhà nước có vai trò quan trọng và quyết định để huy động các nguồn lực khác. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với tập quán của từng dân tộc. Phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; chú trọng phát triển du lịch sinh thái, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có vị trí chiến lược quan trọng. Vì vậy, Đảng và Nhà nước tiếp tục tăng cường, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; kiên quyết không để xảy ra các "điểm nóng," phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt ở các địa bàn chiến lược; chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, qua đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở những vùng trọng điểm, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới; đồng thời thường xuyên tôn vinh, động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Có thể nói, bài viết của Tổng Bí thư có ý nghĩa quan trọng về cả tầm tư tưởng-lý luận và thực tiễn; truyền cảm hứng cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và kiên định con đường mà Đảng ta, đất nước ta đã chọn.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, bài viết lại càng có ý nghĩa sâu sắc, nhất là trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045," Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng và tư tưởng chỉ đạo củaTổng Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh sẽ phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía bắc của Tổ quốc với nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao và công nghiệp nặng là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Bên cạnh đó, tỉnh gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa, con người xứ Thanh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; chăm lo, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII...

Bằng những lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ thể hiện tầm nhìn xa, tư duy sắc sảo mà còn cho thấy bản lĩnh chính trị của người đứng đầu Đảng trước những đổi thay của tình hình trong nước và quốc tế, giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức sâu sắc hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; kiên định và làm tròn trách nhiệm của mình hơn, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo TTXVN